HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kỳ ngày 18 tháng 03 năm 2021.

📌Bảo trì server định kỳ.

⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 8:00 ngày 18 tháng 03 năm 2021.

Nội dung chính:

📌 Điều chỉnh lại drop rate đồ exl trên toàn server.

📌 Thay đổi hình phạt khi thua pháo đài sói. ( giảm 50% exp khi thua, giảm 50% Jewerly droprate)

📌 Thay đổi ăn boss từ “last hit” thành “most dmg” ( tức ai nhiều dmg nhất thì của người đó)

📌 Thay đổi thời gian chứa box K lên 1 tuần

——————

Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.

18/03/2021

Currently this is only one server.
Loading...