HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kỳ ngày 11 tháng 03 năm 2021.

📌Bảo trì server định kỳ.
⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 8:00 ngày 11 tháng 03 năm 2021.
Nội dung chính:

📌 Điều chỉnh lại vật phẩm nhận được khi đi event Maze. ( phần thưởng như khi đi bc/dv/cc)

📌Điều chỉnh lại vật phẩm nhận được khi win event “Last man Standing”: 
Cụm ngọc 10
Cụm ngọc 20
Cụm ngọc 30
Box ruud 2,000
Box ruud 1,000
Box ruud 500
📌 Điều chỉnh lại phần thưởng ruud khi làm quest ruud:
Quest1: mặc định sẽ là 400 ruud + bonus ruud (400-4000 ruud) or BOL

Quest2: mặc định sẽ là 500 ruud + bonus ruud (500-8000 ruud) or BOL

Quest3: mặc định sẽ là 600 ruud + bonus ruud (600-12000 ruud) or BOL

Quest4: mặc định sẽ là 700 ruud + bonus ruud (700-16000 ruud) or BOL

Quest5: mặc định sẽ là 800 ruud + bonus ruud (800-20000 ruud) or BOL
📌 Điều chỉnh số party và số người ít nhất khi đi DoppelGanger.

📌 Điều chỉnh lại time xuất hiện medusa: 9:30 và 21:30.

📌 Điều chỉnh lại drop rate trong mini boss.
——————
Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.
Thân

11/03/2021

Currently this is only one server.
Loading...