HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kỳ ngày 04 tháng 03 năm 2021.

📌Bảo trì server định kỳ.
⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 8:00 ngày 04 tháng 03 năm 2021.
Nội dung chính:

📌 Bỏ “drop zen” trong phần thưởng của các ruud box/ boss
📌Điều chỉnh exp toàn server: 
1. Exp Normal
    - Level 1-400: x40
2. Exp Master 3
    - Level 401 - 800: x 30
3. Exp Master 4
    - Level 801 – 1000: x30
    - Level 1001 – 1100: x20
    - Level 1101 – 1200: x10
    - Level 1201 – 1300: x5

——————
Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.

03/03/2021

Currently this is only one server.
Loading...