HUYEN THOAI

Giờ của bạn

Giờ máy chủ

Home

Bảo trì server định kì ngày 11 tháng 02 năm 2021

📌Bảo trì server định kỳ.
⏰Thời gian dự kiến từ 7:00 đến 7:15 ngày 11 tháng 02 năm 2021.
Nội dung chính:

📌 Mở “WORLD’S BOSS” hàng ngày vào lúc 20:00. 1 lần rớt 10 món, gồm:
+ Đồ thần +5 đến +9
+ Ertel/ sách thuộc tính
+ Set ruud seal.
+ Bless/ Soul/ Chaos/ Life/ Creation/ Harmony/ mys stone và ngọc luck
+ panda pet 14 days/ ring panda ( normal/brown/ pink) 14 days/ wing of angel and devil 28 days.
——————
Sẽ có thông báo thêm nếu có kéo dài bảo trì.
 

11/02/2021

Currently this is only one server.
Loading...